skip to Main Content

Herunder kan du finde information relaterer sig til SSB som forening. Her finder du vedtægter, referater og organisationsdiagram.

SSB’s værdier

SSB Vesterbro Idrætsforening formål & værdier

Formålsparagraf

Foreningens formål er med udgangspunkt i idræt at stimulere og udvikle medlemmernes sociale adfærd samt at sikre at Vesterbros beboere får bedre betingelser for at udvikle et aktivt idræts– og fritidsliv.

Nøgleværdierne for SSB’s virke er:

Rummelig – Opsøgende – Social – Igangsættende

SSB har altid placeret sig som foreningen med et socialt sigte og engagement. SSB’s mærkesager er derfor at arbejde for bedre idrætsforhold på Vesterbro, sikre et bredt udbud af børne- og ungeaktiviteter samt sikre idrætstilbud til idrætssvage målgrupper, såsom etniske piger, drenge & kvinder, børn med særlige behov, seniorer og mange flere.

Rummelighed er på mange måder en logisk følge af ovenstående engagement. I SSB skal alle kunne være med. SSB er en udpræget breddeklub, hvor begreber som kammeratskab og inklusion er vigtigere end resultater.

Nytænkning og udvikling har også altid været vigtige elementer i SSB’s værdigrundlag. SSB er derfor altid opmærksom på at igangsætte og udvikle projekter og aktiviteter som matcher de behov vi ser i lokalsamfundet og i forhold til specifikke målgrupper.

 


SSB’s struktur

Generalforsamlingen er SSB’s højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt om foråret, hvor beretning, regnskaber og budgetter godkendes. Samtidig udarbejdes der en handleplan for den kommende sæson. På generalforsamlingen vælges foreningens formandskab. Endvidere vælges repræsentanter til Idrætsfabrikkens bestyrelse, hvor SSB har to pladser.

Formandskabet består af 5-9 medlemmer og forestår den daglige ledelse af foreningen, både politisk som praktisk og løser opgaver i forhold til forbund og myndigheder samt i forhold til de enkelte aktiviteter og deres medlemmer. Formandskabet refererer tilbage til Aktivmødet, der fungerer som SSB’s højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Formandskabet mødes en gang månedligt.

Spor og sporledere. SSB’s aktiviteter er delt op i “spor”. Hvert spor har en sporleder, som varetager de frivillige og medlemmerne på sporet. Sporlederen er aflønnet af foreningen og har ansvar for opdaterede medlemslister, kontingent, pleje af de frivillige trænere, samarbejde med kit-medarbejderen om at søge nye frivillige til holdene, deltage i formandskabsmøder og varetage sporets opretholdelse og udvikling.

SSB’s vedtægter

SSB’s vedtægter forelægges og vedtages af SSB’s generalforsamling. De seneste vedtægter kan hentes her.

SSB’s generalforsamling

SSB’s generalforsamling er forenings højeste beslutningsorgan og finder sted i februar/marts måned. Her vedtages regnskab og budget og her kan vedtægter ændres. Alle medlemmer har stemmeret. Herunder kan du læse formandens beretning samt referatet fra seneste generalforsamling. Referater

SSB formandskabsmøde

Formandskabet vælges på generalforsamlingen og udgøres af 5-9 medlemmer i SSB. Formandskabet mødes ca. 1 gang om måneden og alle er velkomne til at skrive til formandskabet, hvis de har punkter til dagsordenen.

Formandskabets referater for indeværende år findes her.

Læs også om SSB’s historie.

 

Back To Top