skip to Main Content

Vedtægter for SSB pr. 10. marts 2017

 • § 1Foreningens navn er Studenter Settlementets Boldklub, i daglig tale SSB. Dens hjemsted er Vesterbro, København.
 • § 2aForeningen er medlem af Dansk Arbejder Idrætsforbund, De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, relevante specielforbund under Dansk Idræts Forbund og er underkastet disse forbunds love og paragraffer. Herudover er foreningen medlem af Vesterbro Idræts Samvirke.
 • § 2b Foreningen er herudover tilknyttet til Kristeligt Studenter Settlement.
 • § 3 Formålsparagraf: Foreningens formål er med udgangspunkt i idræt at stimulere og udvikle medlemmernes sociale adfærd samt at sikre, at Vesterbros beboere får bedre betingelser for at udvikle et aktivt idræts og fritidsliv.
 • § 4 Foreningen optager aktive og passive medlemmer fortrinsvis med bopæl på Vesterbro, København. Udmeldelse skal ske skriftligt.
 • § 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. På generalforsamlingen vælges et formandskab på 5 – 9 medlemmer for et år af gangen. Formandskabet konstituerer sig selv med formand og kasserer. Formandskabet udgør den daglige ledelse samt den besluttende myndighed mellem generalforsamlinger.
 • §5a For at have stemmeret på generalforsamlingen og være valgbar skal man være:
  medlem af SSB og fyldt 16 år eller forælder til et medlem yngre end 16 år – dog kun én stemme per medlemskab.
  – ajour med kontingentbetaling
  Eller
  – aktiv frivillig med mere end 1 års anciennitet i foreningen
  Eller
  – lønnet medarbejder med mere end 1 års anciennitet i foreningen
 • § 5b På generalforsamlingen vælges 2 medlemmer til bestyrelsen på Idrætsfabrikken, SSBs Forenings- og Aktivitetscenter.
 • § 5c Formandskabet kan vælge at inddrage en eller flere personer i Formandskabets arbejde, der kan bidrage til, at Formandskabet kan optimere sit virke. Disse personer vil ikke have stemmeret i forhold til formandskabet, men vil være underlagt de samme forpligtigelser som et fuldgyldigt medlem af Formandskabet. Personer som Formandskabet ønsker at inddraget i dets arbejde, skal have en større tilknytning til SSB.
 • § 6 Formanden tegner foreningen. Formand og kasserer i forening har prokura til foreningens pengekonti. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gældsforpligtelser, dette gør alene foreningens formue.
 • § 6a Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der vælges for et år ad gangen. Der vælges også en revisorsuppleant.
 • § 7 Ordinær generalforsamling afholdes efter regnskabet er godkendt af revisionen. Regnskabet skal desuden sendes ud til alle medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.Dagsordenen SKAL indeholde følgende punkter:
  1) Formandens beretning
  2) Regnskab
  3) Indkomne forslag
  4) Valg
  5) Fremtidigt arbejde
  6) BudgetOrdinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside eller via mail.
 • § 8 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af formandskabet med mindst 14 dages varsel og SKAL indkaldes når mindst ¼ af medlemmerne forlanger det – ledsaget af en dagsorden.
 • § 9 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal foreligge skriftligt på denne. Vedtagelse kræver simpelt stemmeflertal. Dog kan lovændringer kun finde sted med 2/3 majoritet. Hæftelsesgrundlaget i vedtægternes § 6 kan ikke ændres ved vedtægtsændring i medfør til denne bestemmelse.
 • § 10 Hvis foreningen opløses anvendes et eventuelt overskud til fremme af idrætsaktiviteter for børn og unge på Vesterbro. En særlig generalforsamling beslutter den konkrete anvendelse af overskuddet i overensstemmelse med denne bestemmelse.Således vedtaget på Generalforsamling i SSB 10. marts 2017.
Back To Top